Careers

เราทำงานแบบพี่แบบน้อง แต่มีระบบ!!

เรากำลังมองหาสมาชิกเพิ่ม

- Site Engineer

- Sales & Office Administration Support

 

หากสนใจและคิดว่าอยากทำงานที่ท้าทาย โปรดส่ง Resume พร้อมเอกสารประกอบทั้งหมดมาที่ hr@inaxes-corp.com

 

===================================

 

ตำแหน่งงาน : Site Engineer
สังกัด : Project Team Leader
สายการบังคับบัญชา
ผู้บังคับบัญชาโดย : Project Team Leader
ผู้ใต้บังคับบัญชา : -
หน้าที่หลัก :
1. รับผิดชอบและควบคุมคุณภาพงานโครงการที่ได้รับมอบหมายจาก Project Team Leader
2. ประสานงานโครงการระหว่าง Project Team Leader กับ Supplier
3. ออกแบบและประมาณราคางานระบบปรับอากาศหรือสาขาที่เกี่ยวข้องภายในอาคาร
4. จัดทำเอกสารที่ต้องใช้ในโครงการ (เอกสารขออนุมัติ เอกสารประเมินความเสี่ยงโครงการ รายงานความคืบหน้าและงวดงาน หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง) ส่งให้ Project Team Leader
5. จัดการความปลอดภัยในการทำงานได้
6. ควบคุม Supplier ให้ทำงานตามแผนงาน

 

Job Specification
คุณสมบัติผู้ซึ่งสามารถดำรงตำแหน่งได้
1. เพศชาย/หญิง
2. การศึกษา ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วศ.บ.) เครื่องกล / ไฟฟ้า / หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. อายุไม่เกิน 35 ปี
4. มีประสบการณ์การควบคุมงานอย่างน้อย 2 ปี
คุณสมบัติพิเศษ
1. ผ่านการอบรมเรื่องความปลอดภัยในการทำงานขั้นพื้นฐาน
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
3. สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad, Sketch Up ได้
4. มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. ตรงต่อเวลา
7. มีความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงาน ให้สำเร็จลุล่วงตามที่ได้รับมอบหมาย
8. เรียนรู้งานได้รวดเร็ว มีไหวพริบ
9. สามารถทำงานล่วงเวลาได้
10. สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
11. สามารถขับรถได้ และมีใบขับขี่รถยนต์ (สามารถนำรถมาใช้ในงานได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
12. มีทักษะด้านการสื่อสาร การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

 

===================================

 

ตำแหน่งงาน : Sales & Office Administration Support
สังกัด : Office Management
สายการบังคับบัญชา
ผู้บังคับบัญชาโดย : Office Management
ผู้ใต้บังคับบัญชา : -
หน้าที่หลัก :
1. ประสานงานและสนับสนุนงาน Office Management และงานทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย
2. จัดการงานด้านเอกสารงานสั่งซื้อ/จ้าง หรือออกเอกสารใด ๆ ตามมอบหมาย และตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ดูแลสำนักงานและรับโทรศัพท์
4. ติดต่อกับลูกค้าและติดตามกับลูกค้าใหม่

 

Job Specification
คุณสมบัติผู้ซึ่งสามารถดำรงตำแหน่งได้
1. เพศชาย/หญิง
2. การศึกษาระดับปวช. / ปวส. ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
3. อายุไม่เกิน 30 ปี
4. มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานอย่างน้อย 2 ปี (พิจารณาเป็นพิเศษ)
5. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
คุณสมบัติพิเศษ
1. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft Office พื้นฐานได้เป็นอย่างดี
2. มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน
3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์
5. มีความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงาน ให้สำเร็จลุล่วงตามที่ได้รับมอบหมาย
6. เรียนรู้งานได้รวดเร็ว มีไหวพริบ
7. สามารถทำงานล่วงเวลาได้
8. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
9. สามารถขับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ (พิจารณาเป็นพิเศษ)
10. มีทักษะด้านการสื่อสาร การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

 

===================================

Visitors: 215,693